Code of Conduct

Skanego styrker løbende fokus på CSR (Corporate Social Responsibility) ud fra filosofien, at investeringer i ansvarlighed for mennesker, miljø og samfund er tæt forbundet med gode forretningsmæssige resultater.

CSR-politikken og det moralske kodeks for Skanego er udgangspunkt for vores overordnede holdninger og adfærdsregler omkring virksomhedens sociale ansvar og måden at drive samhandel og samarbejde på.

Denne Code of Conduct skal bidrage til at tydeliggøre vores holdninger og danne grundlag for den fælles kultur, der ønskes i virksomheden som den skal kendes for. En kultur, der udviser respekt for individet, organisationen som helhed og det samfund, vi er en del af.

I alle relationer i organisationen, skal det daglige og langsigtede arbejde være kendetegnet ved en etisk og moralsk adfærd, der tager udgangspunkt i lovgivningen, et samfundsmæssigt kodeks og en medmenneskelig tilgang til hinanden.

I dagligdagen og ved tilrettelæggelse af vores arbejde er udgangspunktet kundernes behov forenet med en klar holdning til at udvise ordentlighed i forhold til arbejdsmiljøet. Dette via bevidst fokus på sundhed, mangfoldighed og ligestilling.

Medarbejderne

Der er efter vores opfattelse en stærk sammenhæng mellem tilfredse medarbejdere, tilfredse kunder og et godt økonomisk resultat. Medarbejderne er således en af virksomhedens vigtigste ressourcer.

Den enkelte medarbejder bidrager til virksomhedens samlede resultat med sin indsats og kompetence.

Vi vil udvikle vores arbejdsmetoder, værktøjer og instrumenter, således at vi kan tiltrække, udvikle og motivere kompetente og engagerede medarbejdere.

Gennem åbenhed og kommunikation samt gennem systematisk udvikling skal vi sikre, at hver enkelt medarbejder forstår både Skanego´s overordnede mål og filosofi.

Ansvar og beføjelser skal uddelegeres under hensyntagen til de enkelte medarbejderes ønsker og muligheder. Dette betyder også, at vi tilskynder til frihed under ansvar, hvilket også indebærer, at det er acceptabelt at begå fejl.

Samhandel og samarbejde

I vores samhandel og samarbejde med kunder, leverandører og myndigheder vil vi på alle måder være en troværdig virksomhed, der forener høj etik og moral med professionelle og kommercielle beslutninger.

Vores adfærd i alle situationer, uanset land eller marked, skal være præget af respekt for kunder, forretningspartnere og lokalsamfund.

Bestikkelse, svig og korruption

Vi vil opretholde en høj grad af integritet og ansvarlighed og tolererer ikke korruption, hverken direkte eller indirekte. Vores medarbejdere må ikke tage imod nogen form for bestikkelse og ikke give særlige fordele til kunder, agenter, leverandører, embedsmænd eller samarbejdspartnere.

 Vi er opmærksomme på mulige interessekonflikter, og medarbejderne skal altid placere selskabets interesser før personlige interesser. Vi opfordrer alle til at handle med sund fornuft.

Persondataoplysninger

Medarbejdere skal håndter og opbevare alle persondata, de behandler på en måde, der er berettiget og overholder gældende love, regler og krav. Virksomheden træffer alle forholdsregler, der er nødvendige for at beskytte informationssystemer mod trusler og for at reducere de risici, der er forbundet med persondatabehandling.

Sociale forhold

Virksomheden støtter og respekterer internationalt erklærede menneskerettigheder. Vi arbejder aktivt for at sikre, at alle vores medarbejdere behandles retfærdigt, lige og med respekt. Der ansættes ikke medarbejdere under 15 år.

Foreningsfrihed

Virksomheden respekterer medarbejdernes ret til at blive medlem af en faglig organisation.

Arbejdsvilkår

Arbejdstiden overholder gældende lovgivning Lønninger, ydelser og overarbejde er i overensstemmelse med national lovgivning.

Arbejdsmiljø

Virksomheden overholder minimumsstandarderne i henhold til gældende lovgivning.

Diskrimination og undertrykkelse

Det er vores ambition at fremme mangfoldighed. Vi accepterer ikke forskelsbehandling af nogen art, trusler, undertrykkelse eller chikane blandt vore medarbejdere.

Mobning

Mobning anses som uacceptabel chikane, og enhver medarbejder er ansvarlig for at mobning ikke finder sted på arbejdspladsen.

Ledelsen skal gribe ind over for mobning, dvs. drillerier og lignende adfærd, der har karakter af ondskab, forfølgelse, selvpromovering, misundelse og sladder. Mobning er ødelæggende for et godt arbejdsmiljø og en god arbejdsindsats.

Sundhed og sikkerhed

Vi vil løbende forbedre arbejdsmiljøet og fremme et godt helbred blandt medarbejderne. Vi tilstræber at forebygge ulykker og arbejdsskader, der kan knyttes til det arbejde, der udføres.

Lokalt engagement

Vi engagerer os i lokalsamfundet og interesserer os for, hvad der foregår omkring os. Det udmønter sig blandt andet i form af medlemskab i netværk og foreninger, der skal fremme lokal erhvervsvækst.