Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag

1.1
Skanego Aps leverer alle leverancer i henhold til nærværende salgs og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale foreligger, uanset om der måtte foreligge eventuelle afvigende og modstridende bestemmelser i købers ordre/accept.

2. Aftaleindgåelse

2.1
Tilbud afgivet af Skanego ApS som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er modtaget inden 14 dage fra tilbuddets afgivelse.

2.2
Købers ordre og bestillinger er først bindende for Skanego ApS, ved Skanego ApS’ afgivelse af en skriftlig ordrebekræftelse.

2.3
Aftalen anses for indgået på de i ordrebekræftelsen angivne vilkår, såfremt køber ikke inden 2 hverdage fra modtagelsen af ordrebekræftelsen har fremsat skriftlig reklamation heroverfor.

2.4
Salgsmateriale, vejledninger, prislister, beskrivelser mv. er vejledende og ikke bindende for Skanego ApS, og er alene bindende i det omfang aftalen med køber udtrykkeligt henviser hertil.

3. Skanego ApS’ ydelse

3.1
Skanego ApS’ ydelse omfatter de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og Skanego ApS forpligter sig til på de i nærværende betingelser, at levere materiel af sædvanlig god kvalitet.

3.2
Alle tegninger, tekniske dokumenter, skitser mv. som før eller efter aftalens indgåelse overdrages fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Alle tegninger, skitser og tekniske specifikationer tilhørende Skanego ApS, forbliver således Skanego ApS’ ejendom, og må ikke kopieres, reproduceres eller på anden vis overlades til tredjemand. Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller lignende.

4. Priser

4.1
Medmindre andet er angivet, er samtlige priser i Skanego ApS’ tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer angivet i danske kroner (DKK) eksklusiv moms, told, afgifter mv.

4.2
De af Skanego ApS oplyste priser er eksklusiv fragtomkostninger, omkostninger til emballage, herunder tillige emballage som skal sikre, at produkterne ikke udsættes for skader under transport. Medmindre andet skriftligt er aftalt, vil paller og rammer blive faktureret køber. Returnering af paller og rammer accepteres ikke, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.3
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er prisen afgivet under forbehold for ændringer før accept under hensyn til dokumenterede ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, told mv., som bevirker en forøgelse af Skanego ApS’ omkostninger.

4.4
Der tages forbehold for regulering af den aftalte pris, såfremt leverancens art ændres eller Skanego ApS’ omkostninger på anden måde forøges forårsaget af købers forhold.

5. Betalingsbetingelser

5.1
Skanego ApS er berettiget til at fakturere for alle leverancer, der er leveret, eller af Skanego ApS er meldt klar til levering, forudsat, at det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.

5.2
Medmindre andet skriftligt er aftalt, er seneste rettidige betaling 8 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldstid har Skanego ApS krav på forrentning af det skyldige beløb fra fakturadato med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

5.3
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Skanego ApS og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modkrav.

6. Ejendomsforbehold

6.1
Skanego ApS bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil køber har erlagt fuld og endelig betaling af samtlige mellemværender mellem køber og Skanego ApS.

7. Levering

7.1
Leveringstidspunktet fastsættes i Skanego ApS’ ordrebekræftelse.

7.2
Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringstidspunkt er aftalt, er levering ved udgangen af den uge, i hvilken levering er bekræftet af Skanego ApS, at anse for rettidig levering. Er leveringen aftalt til en bestemt dag, er levering senest på denne dag tillige at betragte som rettidig levering.

7.3
Leveringstidspunktet kan udskydes i følgende tilfælde:

7.3.1
Ved ændringer af ordren, som er påkrævet af køber.

7.3.2
Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køber selv leverer.

7.3.3
I tilfælde af force majeure, jf. salgs og leveringsbetingelsernes punkt. 14.

7.3.4
I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentligt pålæg.

7.3.5
I tilfælde af manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører.

7.4
I de ovenfornævnte punkter 7.3.1, 7.3.2 og 7.3.4 forbeholder Skanego ApS sig tillige ret til at regulere den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Skanego ApS i denne anledning indtrufne omkostninger med tillæg af sædvanlig avance, for så vidt angår tilfælde der direkte eller indirekte skyldes købers forhold.

7.5
Er leverancen væsentligt forsinket, og er Skanego ApS ikke berettiget til at udskyde leveringstids-punktet, er køber berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse, dog betinget af, at køber kan dokumentere, at forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham. Gælder forsinkelsen alene en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår denne del af det solgte.

7.6
Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra Skanego ApS’ side, samt har køber lidt et økonomisk tab, der har været påregneligt ifølge forsinkelsen, har køber ret til erstatning for dette tab. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maximalt andrage 10 % af betalingen for den forsinkede ydelse. Skanego ApS påtager sig ikke herudover noget ansvar overfor køber i anledning af forsinkelsen, ligesom køber ikke kan rejse andre misligholdelsesbeføjelser.

8. Fordringshavermora

8.1
Undlader køber at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse efter leveringstiden er indtruffet, er Skanego ApS berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køber forsat trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er Skanego ApS berettiget til at sælge leverancen bedst muligt for købers regning.

9. Returvarer

9.1
Leverancer vil kun rent undtagelsesvist og kun efter aftale kunne returneres.

9.2
Returnering forudsætter, at varen er ren og ubeskadiget samt at varen er mærket med ordrenummer.

9.3
Standardvarer, som efter forudgående aftale med Skanego ApS tages retur, returneres mod en dekort på 25 %.

9.4
Varer, der måtte være specielt produceret eller hjemtaget til køber, kan ikke returneres.

9.5
Køber betaler fragtomkostninger ved returnering af leverancen.

10. Reklamation

10.1
Køber skal straks efter levering foretage fornødne undersøgelser af denne.

10.2
Såfremt køber vil påberåbe sig mangler ved leverancen, skal køber straks manglen er eller burde være opdaget give Skanego ApS skriftlig besked herom. Reklamationen skal indeholde en specifik angivelse af, hvori de pågældende mangler består.

10.3
Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, som blev eller burde være blevet opdaget ved undersøgelsen.

10.4
Under alle omstændigheder skal reklamationen fremsættes skriftlig overfor Skanego ApS senest 6 måneder efter levering.

11. Mangler

11.1
I tilfælde af, at der måtte foreligge ansvarspådragende fejl eller mangler ved de af Skanego ApS leverede produkter, er Skanego ApS’ erstatningsansvar begrænset til afhjælpning, såfremt manglerne kan afhjælpes herved og/eller omlevering, eller betaling af erstatning maksimeret til fakturabeløbet, efter Skanego ApS’ valg. Erstatningen kan aldrig overstige varens fakturapris, og omlevering forudsætter, at leveringen er underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance.

11.2
Skanego ApS skal have adgang til de mangelfulde dele med henblik på afhjælpning. Arbejde udført i forbindelse med mangelfulde dele uden Skanego ApS’ godkendelse erstattes ikke.

11.3
Ud over ovenstående påtager Skanego ApS sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler.

12. Produktansvar

12.1
Skanego ApS er alene ansvarlig for person- og tingsskader forvoldt af de levererede varer i det omfang, der følger af ufravigelige lovregler i den til enhver tid gældende produktansvarslov.

12.2
Skanego ApS’ erstatningsansvar for tingsskade er beløbsmæssigt begrænset til 500.000 kroner pr. skadestilfælde. Et skadestilfælde defineres som alle beskadigelser, der er forårsaget af samme fejl eller forsømmelse.

12.3
Skanego ApS hæfter ikke for skade på købers ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse.

12.4
Skanego ApS hæfter aldrig for drifts- og avancetab eller for andre indirekte tab.

12.5
Skanego ApS ifalder ikke produktansvar, såfremt monteringsvejledninger samt øvrige vejledninger/instrukser ikke er overholdt.

12.6
Skulle Skanego ApS af andre end køber, blive holdt ansvarlig i videre omfang, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Skanego ApS.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1
Skanego ApS er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt leverance, eller lignende tab. Skanego ApS kan desuden ikke gøres ansvarlig for konsekvens tab, herunder omkostninger til at konstatere eller lokalisere mangelfulde produkter eller skader.

13.2
Uanset, at Skanego ApS i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder over for køber, kan dette ikke tages til indtægt for, at Skanego ApS har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

14. Force Majeure

14.1
Skanego ApS er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i force majeure, krig, arbejdskonflikt, brand, militær-indkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af nogen anden årsag, som ligger uden for Skanego ApS’ kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte.

14.2
Ovennævnte force majeure klausul gælder tillige, såfremt de i punkt 14.1. nævnte forhold rammer en af de af Skanego ApS nævnte underleverandører.

14.3
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, hvortil til-lægges en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene.

14.4
Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger, er såvel Skanego ApS som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette udgør misligholdelse af aftalen.

15. Lovvalg og værneting

15.1
Enhver tvist mellem Skanego ApS og køber i anledning af en aftale mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelsen af dansk ret ved Retten i Holstebro, henholdsvis Vestre Landsret.

/091222 rev. 2

Brug for assistance

I den tekniske planlægning eller til at vælge det rigtige produkt?
Vi tilbyder hurtig og uforpligtende hjælp!

Kontakt os nu